Overeenkomst inzake elektronische dienstverlening aan aandeelhouders

 

Doel van de Overeenkomst  

Deze overeenkomst inzake elektronische dienstverlening aan aandeelhouders (de “Overeenkomst”) van Franklin Templeton Investment Management Limited (“Franklin Templeton”) is bedoeld om de aandeelhouders van Franklin Templeton online toegang te bieden tot de Nederlandse website van Franklin Templeton (de “Site”) zodat zij gebruik kunnen maken van de informatie, producten en Diensten die via deze Site beschikbaar worden gesteld. Uitsluitend de aandeelhouders die met het bepaalde in deze Overeenkomst akkoord gaan (hierna te noemen: “U”), kunnen via de Site met Franklin Templeton zakendoen. Het bepaalde in deze Overeenkomst mag niet zodanig worden uitgelegd als zou het gaan om een uitnodiging of aanbeveling tot het kopen of verkopen van producten van Franklin Resources, Inc., haar dochtermaatschappijen of gelieerde ondernemingen (“Producten van Franklin Templeton”).

Uw instemming met het bepaalde in deze Overeenkomst
Indien u met de inhoud van deze Overeenkomst instemt, dient u onderaan deze Overeenkomst op “Accept” te klikken ter bevestiging van uw instemming en om kenbaar te maken dat u zich aan het bepaalde in deze Overeenkomst gebonden acht. Door op “Accept” te klikken, de registratieprocedure te doorlopen, een wachtwoord te verkrijgen en van de Site gebruik te maken, geeft u aan dat u ermee bekend bent dat deze Overeenkomst het rechtsgeldige equivalent is van een ondertekende schriftelijke overeenkomst en evenzeer bindend is, alsmede dat u van de Site gebruik zult maken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en conform het bepaalde in deze Overeenkomst, inclusief eventuele wijzigingen daarop.
Wanneer u toegang wenst tot uw rekeninggegevens op onze Site, betekent dit dat persoonlijke financiële gegevens via internet worden verstuurd en ontvangen. Voorts verleent u Franklin Templeton machtiging om elektronisch ontvangen instructies (met inbegrip van instructies die via commerciële online-diensten, zoals AOL, T-Online en internet zijn ontvangen) voor het verrichten van toegestane handelingen in verband met de toegang tot uw rekening via deze Site (met inbegrip van accountonderhoud) uit te voeren. Op alle toegestane handelingen met betrekking tot de toegang tot uw rekening zijn de bepalingen, beperkingen en beleidsregels van toepassing die vermeld staan in het prospectus behorende bij uw fonds en het gebruik van uw rekening.

De voordelen die deze Overeenkomst u biedt
Franklin Templeton kan diensten aan u beschikbaar stellen waarmee u via de Site informatie kunt opvragen over de door u gehouden aandelen in Producten van Franklin Templeton (“Diensten”).

Franklin Templeton kan te allen tijde om welke reden dan ook bepaalde producten van de productlijst van Franklin Templeton verwijderen, wijzigingen aanbrengen in de Diensten die wij ingevolge deze Overeenkomst aan u beschikbaar stellen of deze Diensten stopzetten.

Duur van deze Overeenkomst en beëindiging
Deze Overeenkomst kan te allen tijde door Franklin Templeton of door u beëindigd worden middels een schriftelijke kennisgeving of e-mail aan de wederpartij. Deze Overeenkomst eindigt automatisch wanneer uw rekening wordt opgeheven of wanneer u of Franklin Templeton tekortschiet in de nakoming van het bepaalde in deze Overeenkomst. Franklin Templeton behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Diensten die via de Site worden aangeboden, om u toegang te weigeren of daaraan beperkingen te stellen dan wel om deze Overeenkomst te beëindigen zonder daarmee enige aansprakelijkheid op te lopen. Franklin Templeton behoudt zich het recht voor om u de toegang tot de Diensten te ontzeggen indien u drie keer achtereen de verkeerde gebruikers-ID en/of het verkeerde wachtwoord intypt. Het kan zijn dat u alsdan de gehele registratieprocedure opnieuw moet doorlopen om online toegang te verkrijgen.


Uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst
U bent de enige geautoriseerde gebruiker van de Diensten die ingevolge deze Overeenkomst worden aangeboden. U stemt ermee in om de ingevolge deze Overeenkomst verstrekte gegevens, informatie en Diensten geheim te houden. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding en het gebruik van uw wachtwoorden en overige beveiligingsgegevens, -methoden en –middelen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van gegevens, informatie en Diensten die door middel van uw gebruikers-ID en wachtwoorden zijn verkregen. Via deze middelen aan Franklin Templeton gegeven instructies worden geacht door u te zijn verstuurd en akkoord bevonden en worden geacht te zijn gegeven op het moment waarop en in de vorm waarin de betreffende instructies door Franklin Templeton zijn ontvangen, tenzij sprake is van instructies die bij vergissing gegenereerd, herhaald, gewijzigd of anderszins beïnvloed zijn door de systemen van Franklin Templeton of anderszins onder omstandigheden tot stand zijn gekomen die binnen de macht van Franklin Templeton gelegen zijn. U dient onmiddellijk met Franklin Templeton contact op te nemen ingeval u

·         na uw eerste registratie, wijziging van uw gebruikers-ID of de uitvoering van bepaalde accountonderhoudswerkzaamheden een schriftelijke bevestiging ontvangt die niet met uw eigen administratie overeenkomt;

·         verlies of diefstal van een gebruikers-ID, wachtwoord of overige beveiligingscode constateert;

·         merkt dat zonder toestemming gebruik is gemaakt van een gebruikers-ID, wachtwoord of overige beveiligingscode;

·         niet binnen vijf werkdagen na het opgeven van een order een juiste bevestiging heeft ontvangen van de betreffende transactie;

·         een bevestiging heeft ontvangen van een order die niet door of namens u is opgegeven dan wel een soortgelijke onjuiste of tegenstrijdige rapportage of informatie heeft ontvangen.Informatie van Franklin Templeton en van derden
Bepaalde informatie kan van externe bronnen afkomstig zijn, zoals gegevens over recente verkooptransacties en overige financiële marktgegevens, onderzoeks- en analyserapporten van derden, adviezen, koersgrafieken, nieuwsberichten en overige informatie met betrekking tot de Producten van Franklin Templeton en overige producten en effecten. Hoewel deze informatie afkomstig is uit betrouwbaar geachte bronnen, doet Franklin Templeton geen uitspraak en geeft zij garantie omtrent de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van die informatie.

Geen advisering
U gaat ermee akkoord en bent ermee bekend dat de informatie die u ingevolge deze Overeenkomst ontvangt, niet bedoeld is als beleggingsadvies of fiscaal of juridisch advies. Indien u zich op de inhoud of informatie baseert die u vanaf of via de Site heeft verkregen, doet u dit voor uw eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid
Behoudens in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst is Franklin Templeton niet aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid (simple negligence).

Behoudens in geval van opzettelijk wangedrag (wilful misconduct) of grove nalatigheid (gross negligence) zijdens Franklin Templeton is Franklin Templeton jegens u niet aansprakelijk:

·         voor indirecte of gevolgschade (consequential, incidental, special or indirect damages) (met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, handelsverliezen en overige schade) voortvloeiende uit verlies, vertraging of ongemakken met betrekking tot het gebruik van de ingevolge deze Overeenkomst geleverde elektronische Diensten;

·         voor storingen in elektronische of mechanische apparatuur of communicatieverbindingen, telefonische of overige problemen met internet, virussen, fouten, configuratieproblemen, incompatibiliteit van computerhardware, storingen in software, niet-beschikbaarheid van internet, internet service providers of overige apparatuur of diensten met betrekking tot uw computer, tussenliggende computer- of communicatienetwerken of –faciliteiten, faciliteiten voor gegevensoverdracht, telefoon of telefoonmaatschappij, dan wel voor ongeautoriseerde toegang, diefstal, gebruiksfouten, extreme weersomstandigheden, natuurrampen en arbeidsgeschillen;

·         voor schade aan uw computer, software, modem, telefoon of overige eigendommen als gevolg van het gebruik dat u maakt van de ingevolge deze Overeenkomst aan u geleverde elektronische Diensten;

·         voor schade (met inbegrip van winstderving, handelsverliezen of overige schade) in verband met de ingevolge deze Overeenkomst aan u geleverde Diensten of informatie, met inbegrip van onjuiste, onvolledige, niet tijdige, gebrekkige of niet beschikbare informatie; alsmede

·         voor schade die u lijdt als gevolg van het feit dat u niet tijdig melding heeft gemaakt van gebeurtenissen als bedoeld in “Uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst”.

Franklin Templeton is jegens u nimmer aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door overmacht, rellen, oorlog of natuurverschijnselen of overige omstandigheden waarvoor Franklin Templeton niet verantwoordelijk is (b.v. stakingen, lockouts, administratieve maatregelen van hogere instanties in binnen- of buitenland).

Internetbeveiliging
U bent ermee bekend dat derden zonder toestemming toegang kunnen verkrijgen tot gegevens, met inbegrip van e-mails, elektronische communicatie en persoonlijke financiële gegevens, die over en weer tussen u en Franklin Templeton worden uitgewisseld via internet, telefonisch of via overige netwerkcommunicatiefaciliteiten of elektronische middelen. Franklin Templeton is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van informatie die via internet verstuurd wordt, voor de juistheid van de informatie op de Site of voor de gevolgen van het gebruik van die informatie.

Gegevensbescherming
Franklin Templeton kan de gegevens die tijdens uw online-sessie worden ingevoerd, verzamelen en opslaan. U verleent Franklin Templeton het recht om deze gegevens uit te wisselen met en door te sturen aan gelieerde ondernemingen die in de Europese Unie en/of de Verenigde Staten zijn gevestigd. U verleent derden, zoals uw tussenpersoon, het recht toegang te krijgen tot uw gegevens. Franklin Templeton zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het inwinnen van advies van dealers of voor promotionele activiteiten om uw internetgebruik te optimaliseren en de opzet van de Site en daarop aangeboden Diensten te evalueren. U kunt uw toestemming voor het verzamelen, opslaan en versturen van deze gegevens te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken.

Wijzigingen in deze Overeenkomst
U ontvangt bericht van eventuele wijzigingen in deze Overeenkomst. U wordt geacht met deze wijzigingen akkoord te zijn gegaan tenzij u binnen een maand na van de wijziging in kennis te zijn gesteld, een schriftelijk bezwaar indient. U kunt uw akkoord ook expliciet kenbaar maken, door op de betreffende knop te klikken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen of vorderingen voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze Overeenkomst. Partijen onderwerpen zich daartoe aan de bevoegdheid van bedoelde rechter.

 

Overige
Ingeval een of meer bepalingen in deze Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk ongeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen in deze Overeenkomst onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling zal alsdan worden vervangen door een gepaste regeling die de intentie van partijen bij het aangaan van deze Overeenkomst – voor zover rechtens mogelijk – zoveel mogelijk benadert.